PositiveSSL

PositiveSSL

PositiveSSL

PositiveSSL
نامحدودتعداد Reissue
آمریکاشرکت صادر کننده
یک دامنهتعداد دامنه
داردصدور آنی
نداردپشتیبانی از دامنه IR
نداردپشتیبانی از ساب دامین نامحدود
نداردآدرس بار سبز
نداردنیاز به ارسال مدارک برای صدور

PositiveSSL Wildcard

PositiveSSL Wildcard
نامحدودتعداد Reissue
آمریکاشرکت صادر کننده
یک دامنهتعداد دامنه
داردصدور آنی
نداردپشتیبانی از دامنه IR
داردپشتیبانی از ساب دامین نامحدود
نداردآدرس بار سبز
نداردنیاز به ارسال مدارک برای صدور

گواهینامه شخصی

نامحدودتعداد Reissue
لهستانشرکت صادر کننده
یک دامنهتعداد دامنه
داردصدور آنی
دارد پشتیبانی از دامنه IR
ندارد پشتیبانی از ساب دامین نامحدود
نداردآدرس بار سبز
نداردنیاز به ارسال مدارک برای صدور

گواهینامه شخصی - Wildcard

گواهینامه شخصی - Wildcard
نامحدودتعداد Reissue
لهستانشرکت صادر کننده
یک دامنهتعداد دامنه
داردصدور آنی
دارد پشتیبانی از دامنه IR
دارد پشتیبانی از ساب دامین نامحدود
نداردآدرس بار سبز
نداردنیاز به ارسال مدارک برای صدور

گواهینامه شرکتی

گواهینامه شرکتی
نامحدودتعداد Reissue
لهستانشرکت صادر کننده
یک دامنهتعداد دامنه
داردصدور آنی
دارد پشتیبانی از دامنه IR
ندارد پشتیبانی از ساب دامین نامحدود
نداردآدرس بار سبز
داردنیاز به ارسال مدارک برای صدور

گواهینامه EV

گواهینامه EV
نامحدودتعداد Reissue
لهستانشرکت صادر کننده
یک دامنهتعداد دامنه
نداردصدور آنی
دارد پشتیبانی از دامنه IR
ندارد پشتیبانی از ساب دامین نامحدود
داردآدرس بار سبز
داردنیاز به ارسال مدارک برای صدور