پلان های سرور مجازی ایران SSD

IR_VPS_01 0 موجود است

IR_VPS_01

 • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB SSD HDD
 • 500GB Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection
IR_VPS_02 0 موجود است

IR_VPS_02

 • 3GB Ram
 • 2Core CPU
 • 25GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection
IR_VPS_03 0 موجود است

IR_VPS_03

 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 30GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection
IR_VPS_04 0 موجود است

IR_VPS_04

 • 6GB Ram
 • 4Core CPU
 • 40GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection
IR_VPS_05 0 موجود است

IR_VPS_05

 • 10GB Ram
 • 6Core CPU
 • 80GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection
IR_VPS_06 0 موجود است
 • 16GB Ram
 • 6Core CPU
 • 120GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection
IR_VPS_07 0 موجود است
 • 32GB Ram
 • 8Core CPU
 • 160GB SSD HDD
 • Unlimited Bandwidth
 • L3 - L4 - L7 (FREE) DDOS Protection