سرور مجازی ترکیه

TR_VPS_1GB
 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB SSD
 • Turkey Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
TR_VPS_2GB
 • 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 25GB SSD
 • Turkey Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
TR_VPS_3GB
 • 3GB Ram
 • 2Core CPU
 • 25GB SSD
 • Turkey Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
TR_VPS_8GB
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 60GB SSD
 • Turkey Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall
TR_VPS_4GB
 • 4GB Ram
 • 3Core CPU
 • 30GB SSD
 • Turkey Location
 • Unlimited Trafic
 • Yes Firewall