سرور مجازی میکروتیک

MIK_PRO

هزینه ی نصب مجدد سیستم عامل هر بار 30 هزار تومان

 • 128MB Ram
 • 1Core CPU
 • 1TB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • France / Canada Location
MIK_ENT

هزینه ی نصب مجدد سیستم عامل هر بار 30 هزار تومان

 • 512MB Ram
 • 2Core CPU
 • Unlimited Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • France / Canada Location
MT_UAE1

سرور میکروتیک امارات
هزینه ی نصب مجدد سیستم عامل هر بار 30 هزار تومان

 • 512MB Ram
 • 1Core CPU
 • 100GB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • UAE Location
MT_US1

سرور میکروتیک امریکا
هزینه ی نصب مجدد سیستم عامل هر بار 30 هزار تومان

 • 512MB Ram
 • 2Core CPU
 • 400GB Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • USA Location
MIK_TR

سرور میکروتیک ترکیه
هزینه ی نصب مجدد سیستم عامل هر بار 30 هزار تومان

 • 1024MB Ram
 • 2Core CPU
 • نامحدود Traffic
 • 1Gb Uplink (Port)
 • Turkey Location