سرور اختصاصی ایران

D_IR_G8_2620_32
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2620 CPU
 • 512 GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
شروع از
1,700,000 تومان
ماهانه
100,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
G8_2620_32
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2620 CPU
 • 512 GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
G8_offer_64
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2620 OR 2x Intel Xeon E5-2650 (بر اساس موجودی) CPU
 • 1TB Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
G8_2697v2_64
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2697v2 CPU
 • 1TB Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
G9_2680v4_128
 • 128GB DDR4 Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2680 v4 CPU
 • 2x 1TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
G9_2650v3_64
 • 64GB DDR4 Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2650 v3 CPU
 • 2x500 GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
G9_2696v4_192
 • 192GB DDR4 Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2696 v4 CPU
 • 2x 1TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
G9_2670v3_80
 • 80GB DDR4 Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2670 v3 CPU
 • 2x500 GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
G9_2699v3_96
 • 96GB DDR4 Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2699 v3 CPU
 • 2x 1TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
G9_2699v4_256
 • 256GB DDR4 Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2699 v4 CPU
 • 4x 1TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic