سرور اختصاصی ایران

IR_PRO_M4

سرور اختصاصی ایران - IR_PRO_M4
نسل جدید HP-G8 Server

 • 80GB Ram
 • 2x Intel Xenon E5-2620 v1 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
D_12Core-1
 • 32GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2620v1 CPU
 • 512 GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
D_12Core-2
 • 48GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2620v1 CPU
 • 2 TB SATA Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
D_20Core-1 5 موجود است
 • 64GB Ram
 • ۲x Intel XeonE5-2660_v2 CPU
 • 500 GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
D_20Core-2
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2670v2 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
D_24Core-2
 • 128GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2697v2 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
D_24Core-1
 • 64GB Ram
 • 2x Intel Xeon E5-2696v2 CPU
 • 1 TB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
D_16Core-1
 • 32GB Ram
 • ۲x Intel Xeon E5-2650v2 CPU
 • 512 GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic
D_20Core-1
 • 64GB Ram
 • ۲x Intel XeonE5-2660_v2 CPU
 • 500 GB SSD Disk
 • 1Gbps Port
 • Unlimited Traffic